وبینارها

وبینارها و ویدیوهای آموزشی


وبینار ارتباط علم داده، یادگیری آماری و هوش مصنوعی در دانشگاه یزد

در این وبینار به تشریح یک مدل مفهومی از ابتدای تعریف مسئله تا حل مسئله توسط هوش مصنوعی و نحوه بکارگیری علم داده، یادگیری آماری و برنامه نویسی پرداخته شده است. در ادامه به ارایه مثالی عملی از تحقیق و توسعه صورت گرفته در روشهای مدیریت ریسک اعتباری پرداخته شده که برنده جایزه کنفرانس ریسک کشور اتریش نیز شده است و جدیدترین مدل اعتبارسنجی تا کنون در بانکداری باز و بانکداری جدید تلقی می گردد.

اینستاگرام

پادکست های یادگیری ماشینوبینار با موضوع “اکوسیستم یادگیری ماشین، هایپر پارامترها و پارامترها و محیط های یکپارچه توسعه”
و کاربردهای آن در صنعت

این وبینار با هدف تشریح کاربردهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در صنعت در دانشگاه کردستان با همکاری شرکت تصمیم یار حامی پویا برگزار شد. از دو ساعت زمان کل این وبینار، مدت ۲۰ دقیقه به موضوع اکوسیستم یادگیری ماشین، هایپرپارامترها و پارامترها و محیط های یکپارچه توسعه پرداخته شد که فایل آن را مشاهده می نمایید. در ادامه یک ساعت و چهل دقیقه به پرسش و پاسخ و تشریح کاربردها در صنعت پرداخته شد که در ویدیوی فوق موجود نیست.

اینستاگرام

پادکست های یادگیری ماشین

error: Content is protected !!