مسابقه بین المللی پوستر تحلیل داده ISLP

tasmimyar_تصمیم یار

دانلود پوستر 

 

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ جهانی ﭘﻮﺳﺘﺮ تحلیل داده و سواد آماری

فرم ثبت نام

کانال تلگرام مسابقه

ﺳﻔﺮى از ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﻰ ﺑﺎ داده

اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ، داﻧﺶ آﻣﻮزان مقطع متوسطه اول، دوم و دانشجویان دوره کارشناسی در همه رشته ها را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﻰ دﻋﻮت ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدآورى داده ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﻰ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎى ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻠﻰ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣﺪارس ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﻰ از معلمان و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﻰ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ با ارسال درخواست به انجمن آمار ایران در رقابت بین المللی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ توسط نماینده ISLP (افشین آشفته) شرکت داده شوند. ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.

موضوع و تم: ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﻰ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار 

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

     – داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول

     – داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم

     – داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن مقطع کارشناسی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ

نحوه شرکت در مسابقه:

اﻟﻒ – ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎى دو تا پنج ﻧﻔﺮه داﻧﺶ آﻣﻮزى ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﻰ با قبول سرپرستی توسط یک دبیر/استاد و تکمیل فرم ثبت نام
ب- اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ و گردآوری داده ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﻰ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و تهیه یک پوستر حاوی ﺧﻼﺻﻪ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻰ و ﻧﺘایج
ج- اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ دبیر یا استاد مسئول و ارﺳﺎل ﺑﻪ انجمن آمار ایران در دو ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﭘﻰ دى اف و ﺗﺼﻮﯾﺮ (حداکثر حجم ۱۰ مگابایت) ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ (تذکر: از ارسال پوسترها به شرکت تصمیم یار حامی پویا خودداری نمایید):

     PC@irstat.ir

د- ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ کمیته برگزار کننده شامل پنج استاد دانشگاه داخل کشور و انجمن آمار ایران رتبه بندی شده و در صورت تایید و اخذ مجوزهای لازم، توسط ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ISLP برای شرکت در رقابت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ارسال خواهد شد. مسابقه جهانی توسط داوران مسابقه جهانی بررسی می شود. ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن نهایی در ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻰ آﻣﺎر در ﻫﻠﻨﺪ در ژوﺋﯿﻪ ۲۰۲۱ دعوت شده و علاوه بر دریافت جایزه به دریافت لوح تقدیر نیز مفتخر خواهند شد.

جوایز پوسترهای منتخب بین المللی:

    – ﺟﺎﯾﺰه ﭘﻮﺳﺘﺮ اول ۴۵۰ ﯾﻮرو

     – ﺟﺎﯾﺰه ﭘﻮﺳﺘﺮ دوم ۳۵۰ ﯾﻮرو

     – ﺟﺎﯾﺰه ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺳﻮم ۲۰۰ ﯾﻮرو

(بعلاوه دو هزار یورو که اخیرا برای پوستر اول جهانی اختصاص یافت) و دعوت و تقدیر در کنگره ای در هلند

تاریخ های مهم:

شروع ثبت نام: ۱ آذرماه ۱۳۹۹

آخرین مهلت ارایه پوستر: ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

اطلاعات تکمیلی از قبیل چگونگی تهیه یک پوستر مناسب و نحوه قضاوت داوران و نکات مهم دیگر را در زیر مطالعه نمایید.

خبر مهم: 

کد فعال سازی نرم افزار قدرتمند جامپ در اختیار شرکت کنندگان مسابقه پوستر تحلیل داده و سواد آماری قرار خواهد گرفت

خوشبختانه با موافقت شرکت SAS کد فعال سازی نرم افزار قدرتمند جامپ برای دو سال در اختیار دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده مسابقه قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه این کد در اختیار قرار گرفته است لازم است تا گروه های شرکت کننده در مسابقه ملی ثبت نام کنند تا واجد شرایط دریافت کد فعال سازی و دسترسی به آدرس سایت دانلود شوند. 


 

نمونه پوسترهای منتخب قبلی

 

در سطح دانشجویی – کارشناسی

  • کشور ایتالیا – دانشگاه تورین – لینک
  • کشور آرژانتین – دانشگاه ملی لیتورال – لینک

در سطح دانش آموزی – دبیرستان

در سطح دانش آموزی – راهنمایی

معیارهای داوری

۱- وضوح پیام

آ. آیا پوستر بدون اطلاعات اضافی قابل درک است؟

ب آیا اهداف تحقیق یا فرضیه ها روشن است؟

ج آیا نتایج و نتیجه گیری روشن است؟

د آیا پوستر به طور واضح و منطقی تنظیم شده است؟

۲- جمع آوری داده ها

آ. آیا داده های جمع آوری شده برای پاسخ به سوال تحقیق مناسب است؟

ب آیا روشهای جمع آوری داده به روشنی بیان شده است (قابل تکرار)؟ (به عنوان مثال ، جمع آوری اطلاعات اولیه توسط نظرسنجی ، یا سایر ابزارهای اندازه گیری یا منابع ثانویه رسمی و غیره)

ج آیا کیفیت داده در نظر گرفته شده است؟ (به عنوان مثال ، دقت اندازه گیری ها ، اندازه نمونه ، قابلیت اطمینان منابع و روشهای نمونه گیری ، اعتبار ، و غیره)

د آیا گروه های مقایسه ای در نظر گرفته شده اند و در صورت لزوم از ساخت خوبی برخوردار شده اند؟

ه  آیا منابع داده در پوستر ارجاع داده می شوند؟

۳-  تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

آ. آیا داده ها از نظر سوال تحقیق یا فرضیه ها تجزیه و تحلیل می شوند؟

ب آیا تحلیل برای نوع داده جمع آوری شده مناسب است؟

ج سوال تحقیق چقدر خوب جواب داده شده است؟

د آیا نتیجه گیری وجود دارد و آیا آنها توسط داده ها پشتیبانی می شوند؟

ه آیا محدودیت هایی در مورد مطالعات آینده مورد بحث و یا بهبودی است؟

۴-  نمودارها و جداول

آ. آیا نمودارها / جداول / آمار برای نمایش و جمع بندی داده ها مناسب هستند؟

ب آیا نمودارها / جداول کافی از دیدگاه های مختلف وجود دارد؟

ج آیا هر نمودار / جدول چیزی به پوستر اضافه می کند؟

د آیا نمودارها / جداول به درستی عنوان و توضیح داده شده اند؟

۵- ارائه

آ. آیا پوستر از فاصله ۲ متری (۷ فوت) قابل خواندن است؟

ب آیا تعادل خوبی بین نمودارها و متن وجود دارد؟

ج آیا پوستر شسته و رفته به نظر می رسد؟

۶- خلاقیت / اهمیت

آ. آیا سوال تحقیق خلاقانه و اصیل است؟

ب آیا مطالعه می تواند به یک سوال جالب پاسخ دهد؟

ج آیا طراحی خلاقانه و اصیل است؟

د آیا پوستر چشم نواز است؟

  کانال تلگرام مسابقه - پادکست های یادگیری ماشین - وبینارهای آموزشی


حامیان مسابقه ملی (برای پیوستن به حامیان این رقابت می توانید با پست الکترونیک poster@tasmimyar.ir تماس بگیرید.)


 

error: Content is protected !!