پروژه هوشمندی کسب و کار شرکت مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران

کارفرما

شرکت مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران

خدمات ارائه شده

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوش کسب و کار