پروژه هوش کسب و کار شرکت به‌پخش

کارفرما

شرکت پخش دارویی به‌پخش

خدمات ارائه شده

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوش کسب و کار