سامانه هوش کسب و کار شرکت داروگستر باریج اسانس

کارفرما

شرکت داروگستر باریج اسانس

خدمات ارائه شده

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوش کسب و کار